• Επισκεφθείτε μας και στην κοινότητα του Facebook, ενισχύστε την κοινή προσπάθεια με like & follow...
 • "Το Διαδίκτυο που θέλουμε" - "The Web We Want" εμπλουτίστηκε! Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε ελεύθερα 6 σχέδια μαθημάτων για το Γυμνάσιο!
 • H δική μας απάντηση κατά του (κυβερνο)εκφοβισμού - Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το πόστερ στην τάξη σας!
 • Εκπαιδευτικοί βοηθήστε τους μαθητές σας να ωριμάσουν ψηφιακά με το #WebWeWantEU
Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017 23:41

Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)

Στις 13/7/2017 ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου «Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων". Ουσιαστικά πρόκειται για την εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕEK L 84/72 20.3.2014) στην ελληνική έννοµη τάξη.

Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η ρύθµιση ζητηµάτων συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, καθώς και η χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, δηµιουργώντας ένα αυτόνοµο και ανεξάρτητο νοµικό πλαίσιο για τη διαχείριση πνευµατικών και συγγενικών δικαιωµάτων που έρχεται να συµπληρώσει το βασικό νόµο για την πνευµατική ιδιοκτησία, ν. 2121/1993 «Πνευµατική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» (Α΄ 25).

Πιο συγκεκριµένα αναφορικά µε τη συλλογική διαχείριση, προβλέπονται προϋποθέσεις και κριτήρια που εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο διακυβέρνησης, οικονοµικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας και θέτουν το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των οργανισµών συλλογικής διαχείρισης και των ανεξαρτήτων οντοτήτων διαχείρισης. Παράλληλα εµπεριέχονται ρυθµίσεις που έχουν ως στόχο τον περιορισµό των παραβιάσεων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων στο διαδίκτυο µε γνώµονα τα συµφέροντα και τα δικαιώµατα όλων των µερών και το κοινοτικό κεκτηµένο. Τέλος, στο πρώτο µέρος, περιέχει ρυθµίσεις για ζητήµατα δηµόσιας εκτέλεσης µουσικής σε καταστήµατα και επιχειρήσεις.
Η Οδηγία δεν παρεµβαίνει σε όλα τα ζητήµατα συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων. Ζητήµατα, όπως η ατοµική διαχείριση, η υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, τα τεκµήρια εκπροσώπησης και η µεταβίβαση δικαιωµάτων σε οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, επαφίενται στον εθνικό νοµοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει και οι σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις στον παρόντα νόµο, όπου κρίθηκε απαραίτητο, τροποποιώντας ταυτόχρονα και ορισµένες διατάξεις του ν. 2121/1993.

Ο νόµος διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αποτελείται από τα άρθρα 1 έως 55 και αφορά στη ρύθµιση ζητηµάτων συλλογικής διαχείρισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, στη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, καθώς και στην τροποποίηση του ν. 2121/1993, ενσωµατώνοντας παράλληλα την Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 «για τη συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων καθώς και για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων στην εσωτερική αγορά» (ΕΕEKL 84/72 20.3.2014) στην ελληνική έννοµη τάξη. Το δεύτερο µέρος αποτελείται από τα άρθρα 56 έως 77. Όλες οι παραποµπές των διατάξεων του νόµου σε άλλα νοµοθετήµατα νοούνται ως γνήσιες παραποµπές, δηλαδή παραπέµπουν στα νοµοθετήµατα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε αρκετές διατάξεις του σχεδίου νόµου γίνεται λόγος για «αρµοδιότητες», τις οποίες ασκούν οι οργανισµοί συλλογικής διαχείρισης ή οργανισµοί συλλογικής προστασίας. Ο όρος «αρµοδιότητες» είθισται να χρησιµοποιείται σε σχέση µε διοικητικά όργανα, αρχές που ασκούν δηµόσια εξουσία, διφυή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), τα οποία ασκούν, κατ’ εξαίρεση, δηµόσια εξουσία που τους έχει αναθέσει ο νόµος και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δηµόσιο ως προς την εσωτερική τους οργάνωση σύµφωνα µε το καταστατικό τους.
Εντούτοις στον εν λόγω νόµο επιλέχθηκε ο όρος αυτός και τους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης και οργανισµούς συλλογικής προστασίας, δεδοµένου ότι χρησιµοποιείται ήδη στο ν. 2121/1993 και για λόγους συνέπειας. Κάτω από τον τίτλο κάθε άρθρου του πρώτου µέρους του σχεδίου νόµου αναφέρονται οι διατάξεις της Οδηγίας που ενσωµατώνονται µε αυτό, καθώς το παρόν δεν ενσωµατώνει µόνο την Οδηγία, αλλά δηµιουργεί και ένα πλήρες και αυτόνοµο πλαίσιο για τη συλλογική διαχείριση. Για το λόγο αυτόν επισυνάπτεται στο τέλος του πρώτου µέρους της αιτιολογικής και πλήρης πίνακας αντιστοίχισης των διατάξεων της Οδηγίας µε τις διατάξεις του παρόντος. Δείτε την πλήρη αιτολογική έκθεση του νόμου στα συνημμένα αρχεία.

Διαβάστηκε 5879 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017 00:18

Βιντεοθήκη για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

 • Webinar για τον εθισμό στο διαδίκτυο
 • Webinar για το GDPR σε συνεργασία με το #eTwinning
 • Θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
 • Webinar για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018 και τους Διαγωνισμούς
 • Webinar για καθηγητές Γυμνασίου απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού απο Saferinternet4kids και eTwinning
 • Webinar για Καθηγητές Γυμνασίου
 • Webinar για Δασκάλους Δημοτικού